Zapytanie ofertowe

logotypes bottom2 800x78

Stosownie do postanowień art. 35 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017. poz. 2077 z późn.zm.), Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2018. poz. 1986) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę przeprowadzenia specjalistycznych kursów zawodowych dla uczniów Branżowej Szkoły
I stopnia w Radlinie w celu realizacji projektu " Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Oś Priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego). 

Zapytanie ofertowe