logotypes bottom2 800x78

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU


Dyrektor Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie ogłasza nabór do projektu „Innowacyjne nauczanie potrzebą przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Oś Priorytetowa: XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie: 11.2 - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.2 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego). Szczegóły zawarte są w regulaminie naboru i uczestnictwa w projekcie.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości edukacji w szkołach
i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy
z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami. Będzie to możliwe poprzez skorzystanie z oferty dodatkowych szkoleń i kursów nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, a także płatnych praktyk zawodowych u lokalnych pracodawców.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie szkoły
w terminie od 8 do 19 października 2018 r. w godzinach 8.00-15.00. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej bądź odebrać w sekretariacie szkoły.
W ramach projektu każdy uczeń uczestniczył będzie w doradztwie zawodowym oraz w dwóch formach wsparcia kurs/kurs lub kurs/staż. Proponowane formy wsparcia w ramach projektu:
Praktyki uczniów

  • Kurs spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG
  • Kurs typu SEP G1 – uprawnienia elektryczne do 1 kV
  • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wraz z wymianą butli gazowych
  • Obsługa klienta i technik sprzedaży
  • Obsługa kas fiskalnych
  • Kurs tokarz/frezer

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Załączniki: