logo projekt

Dzięki współpracy Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie oraz Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim od 1 kwietnia tego roku do 31 października 2021 roku realizowany jest projekt, ” Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości: 1 546 836,02 zł.

W Dziennym Domu Pomocy świadczone jest wsparcie w zakresie usług: opiekuńczych, zajęć terapeutycznych, plastycznych, muzycznych i wspierających ruchowo, rekreacji, pomocy w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz poradnictwa psychologicznego. DDP czynny jest w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. Umiejscowienie  Domu w budynku szkoły, gdzie spotyka się młodzież z osobami starszymi czy niepełnosprawnymi  pozwala dodatkowo  na budowanie wzajemnych pozytywnych relacji, wzbudza empatię i zrozumienie. Dzięki kilkuletniej współpracy PCPR i BS I stopnia w Radlinie po projektach: „Środowiskowy Interfejs Pomocowy” i 
„ Rehabilitacja 25 plus”  to już trzeci tego typu projekt .

Natomiast dla innych uczestników projektu świadczone są usługi w ramach zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej wspartej opieką zdalną tzw. Teleopieką. Ta forma pomocy jest dostępna dla mieszkańców całego naszego powiatu bezpośrednio w miejscu zamieszkania, gdzie dodatkowo świadczona jest pomoc opiekunów sąsiedzkich.

Projekt skierowany jest do 81 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym(doświadczających wielokrotnego wykluczenia, niepełnosprawnych, niesamodzielnych) pozostających w domu oraz niekorzystających z form opieki stałej lub czasowej.